Groen Links & PvdA

nieuws: Behandeling Voorjaarsnota 2009

Onderstaand de opmerkingen die door de GroenLinks-PvdA fractie zijn gemaakt bij de behandeling van de Voorjaarsnota 2009.


Voorjaarsnota 2009

 

 

Voordat we heel serieus ingaan op alle papieren die voor ons liggen, wil ik u vertellen over een waar gebeurd verhaal dat ik onlangs hoorde.

 

 

Zo’n 513 jaar geleden leefde in een klein dorpje De Bult, aan de grens van de toenmalige gemeente, een oude vrouw met 1 zoon en 1 paard.

 

Tijdens het harde werken op het land viel de zoon van het paard en brak zijn been. De dorpsbewoners Bultenaren genaamd, kwamen naar de oude vrouw en zeiden: “wat vreselijk dat je enige zoon zijn been gebroken heeft en nu nooit meer goed zal kunnen werken”.

 

“Ach”, was het enige wat de oude vrouw zei: “ik weet nog niet of het goed is, of dat het slecht is”. Twee weken later brak er een grote burgeroorlog uit in deze gemeente en alle jonge mannen die goed konden lopen, werden opgeroepen om te vechten in deze oorlog.

 

 

Sinds een half jaar is het duidelijk dat de wereld, Nederland en dus ook de De Bilt rekening moet houden met een flinke economische crisis. We zien, volgens economen, nog maar het begin van de enorme effecten die ons te wachten staan. Moeten wij ons hierover vanavond ook zorgen maken? Ik denk van wel. Banken blijven angstig op hun geld zitten, consumenten houden de hand op de knip en bedrijven stellen hun investeringen uit. We zien nu al dat bedrijven vooruitlopen op een lagere afzet, de investeringen teruglopen en de eerste massaontslagen al zijn aangekondigd. Verschillende nieuwbouwprojecten staan op de tocht. Dat raakt ook onze gemeente. In tijden van laagconjunctuur zien we de overheid de bestedingen stimuleren. Dat kan ze doen door de lasten te verlagen of door zelf de uitgaven te verhogen. De rijksoverheid heeft echter besloten om dat niet te doen.
Als wij kijken naar deze Voorjaarsnota dan kunnen ook wij stellen: “ik weet nog niet of het goed is of dat het slecht is”.

 

 Elke vergelijking heeft zijn beperkingen.

 

 Het is voor een ieder duidelijk dat in deze economische depressie het ook voor een gemeentebestuur niet gemakkelijk is om de koers uit te zetten.

 

 Moeilijk misschien, maar we zullen het als college en raad moeten doen.

 

 Er zal opnieuw bestuurd moeten worden met lef.

 


Een korting door de rijksoverheid is dus voor ons slecht. Maar is dat ook goed of slecht?

 

We hebben minder te verdelen. Maar het dwingt ons keuzes te maken en prioriteiten te bepalen. Daar waar overvloed aan geld zorgt voor verkwisting, dwingt schaarste ons tot inperking en gefundeerde keuzes. Volgens ons is dat laatste, om in het jaar van Calvijn te blijven, goed.

 

 

De fractie van GL/PvdA zal kiezen voor duurzame oplossingen, er is niet alleen sprake van een economische crisis, maar, misschien nog wel veel erger, ook nog een klimaatcrisis.

 

Als we uitwegen zoeken voor de economie, zullen we ons ook moeten afvragen waar we met zijn allen naar toe willen. De crisis biedt ook een mogelijkheid om andere wegen in te slaan. Niet enkel korte termijn winsten voor aandeelhouders, bonussen voor slecht presterende bestuurders en maximale consumptie dienen centraal te staan.

 

 

Duurzame investeringen leiden niet alleen tot een hoger Bruto Nationaal Product, maar ook tot een hoger Bruto Nationaal Geluk. Op wat langere termijn is hiermee meer winst of geluk te behalen. Misschien niet morgen al, maar zeker voor onze toekomstige generaties.

 

Een verhoging van het Bruto Nationaal Geluk in deze gemeente zit hem niet in grote bedragen voor onderzoeken, studies en inhuur van derden. Vaak genoeg zijn kleine aanpassingen, wat meer open staan in je communicatie naar burgers al genoeg om te leiden tot een hoger Bilts Geluksgevoel.

 

 

De woonkwaliteit in de 6 kernen staat op een hoog niveau, zo blijkt uit verschillende studies.

 

Maar stilstand is geen vooruitgang. Projecten waarmee gestart is, zijn ook broodnodig.

 

Denk hierbij aan: de spoorondertunneling van de Soestdijkseweg, het centrumplan Bilthoven, de diverse woningbouwontwikkeling, het cultuur-educatief centrum, nieuwe vooruitstrevende scholenbouw. De spoorondertunneling in de Leijenseweg zou ook een plaats in dit rijtje moeten krijgen.

 

Het Maartensdijkse gemeentehuis krijgt een nieuwe functie met nieuwe woningen rondom.

 

Maar ook investeren in mensen en natuur, bijvoorbeeld het project Mens, en een goed minimabeleid. Voor hen is het altijd crisis. Ook ten aanzien van het veilig stellen van natuurgebied en het teruggeven van terreinen aan de natuur hebben onze sympathie.

 

 

Groen

 

 

Voorzitter bij de vorige begrotingscyclus is door ons een motie ingediend voor een nota duurzaamheid. We hebben daartoe met anderen ook initiatieven ontwikkeld en met de bevolking en met de raad besproken. De nota is er en dat is goed, het actieprogram nog niet en dat is slecht.  We begrijpen dat er stagnatie bij de voorbereiding van het actieprogram duurzaamheid is doordat het wachten is op toezeggingen voor een subsidie.

 

 Wij menen echter dat het tijd is om een van de hoofdpunten door te zetten al dan niet met subsidie. Want investeringen die zich in enkele jaren terugverdienen moet je niet uitstellen.

 

De kost gaat hier voor de baat uit, subsidies zijn prachtig, maar moet niet tot uit- of afstel gaan leiden. Voor ons is hier sprake van urgentie. De energierekening van de gemeente bedraagt een miljoen Euro. Hier is overduidelijk meer besparing mogelijk.

 

 De investeringen zullen bijdragen aan werkgelegenheid en op korte en middellange termijn tot besparingen, dat lijkt ons verstandig omgaan met het geld van de belastingbetaler.

 

We vragen het college om op korte termijn een energieteam in te stellen dat de benodigde investeringen en de te besparen bedragen in kaart brengt en aan de raad voorlegt.

 

Want de voordelen zijn drievoudig: we stimuleren nu de economie, verlagen duurzaam onze kosten en sparen het milieu.

 

 

Er wordt weer gebouwd in De Bilt. Sinds jaren. En dat is een resultaat van besturen met lef van dit college en deze raad. Er valt hier zeker nog wat te winnen en met name op het terrein van sociale huur en sociale koop. Dit aandachtspunt mogen we niet laten vallen.

 

 Maar het is mogelijk gebleken om het groene karakter van onze gemeente te behouden, niet te bouwen in het buitengebied maar in te breiden. Het is uiteraard een goede zaak om veel inwoners en belanghebbenden te betrekken bij het ontwikkelen van een visie op de toekomst van De Bilt. Als je het goed aanpakt kun je hiermee ook nieuw elan genereren.

 

 Maar dat zo de structuurvisie naar latere jaren verschuift baart ons zorgen: nu komt een hele generatie bestemmingsplannen tot stand zonder onderliggende visie en zonder dat de raad in de gelegenheid is geweest richtinggevende kaders te stellen voor die bestemmingsplannen. Eerlijk gezegd willen we niet nog eens een half jaar wachten op een plan van aanpak waar andere gemeenten al een structuurvisie hebben. Dit temeer omdat ook de inventarisatie van inbrei-locaties is opgehangen aan de structuurvisie en dus steeds verder vooruit wordt geschoven. En dan nog het prijskaartje: een kwart miljoen euro bovenop hetgeen reeds is uitgegeven! Wij willen een snellere en praktische aanpak zodat nog voor het eind van het jaar de raad in de gelegenheid is geweest zich uit te spreken over belangrijkste aspecten.

 

 

Sociaal

 

 

Stimuleren van cultuur, bijvoorbeeld door het extra steunen van de Werkschuit, blijft noodzakelijk. Met het project Mens, met de wijkgebonden aanpak zijn grote stappen gezet. Ook hiervoor complimenten aan het College. We mogen hier best eens trotser op zijn, de Biltse aanpak wordt door anderen met een zekere jaloersheid bekeken.

 

Behalve de grote lijnen heeft de fractie van GroenLinks/PvdA een aantal kleine vragen aan het college.

 

 

In de voorjaarsnota is sprake van ondersteuning voor vrijwilligers en mantelzorgers.

 

Bij het voorstel om een collectieve verzekering voor hen te sluiten wordt gesteld dat dit pas vanaf 2010 mogelijk is. Wij pleiten ervoor deze verzekering eerder af te sluiten. (Houten)

 

Wij vragen ons af of de zorgmakelaar wel noodzakelijk is. Is het niet zo dat hierin al wordt voorzien door de WMO?

 

Het college stelt voor om in het jongerencentrum W4 voor ruim 7 ton te investeren. De gebruiker zijn echter meer dan tevreden met de huidige situatie. Wat is dan de ratio achter het voorstel van het college?

 

Wij betreuren dat het verzoek van de korfbalvereniging 2x6 uit Maartensdijk niet is gehonoreerd. Wij zouden het college willen vragen om dit besluit nog eens te heroverwegen.

 

De stichting “Samen voor De Bilt” vraagt ondersteuning voor hun activiteiten. Welke zijn de argumenten van het college om niet over te gaan tot structurele subsidie?

 

De fractie GL/PvdA wil op zo kort mogelijke termijn verdere uitwerking van het door ons ingediende initiatief inzake het nieuwe zwembad.

 

 Als wij uw voorstellen zien voor investeringen in het oude zwembad, dan is voortvarendheid bij de uitwerkingen van het nieuwbouwplan vereist.

 

Temeer omdat daardoor er een bijdrage geleverd wordt aan de bouw van diverse woningen in onze leefkern.

 

 

Financieel gedegen

 

 

In de afgelopen jaren heeft dit college, soms strak op de huid gezeten door deze raad, de financiën weer wat op orde gebracht en kennen we een redelijke uitgangspositie in moeilijke tijden. De economische crisis leidt nu voor de gemeente tot kortingen op de bijdragen vanuit de landelijke overheid. We willen hier nu niet ingaan op de al dan juistheid of wijsheid ervan, onze tijd is daarvoor te beperkt. Aan ons is nu de uitdaging om vanuit de hoofdpunten van een groen, sociaal en financieel gedegen werkende gemeente de verdere keuzen te maken.

 

De voorjaarsnota geeft een goede basis voor de komende jaren. Deze crisis biedt een kans, op een werkelijk duurzame economie, op verantwoorde consumptie, op moreel ondernemerschap en leiderschap, op eerlijker maatschappelijke verhoudingen en uiteindelijk op een groter welzijn.

 

De fractie GroenLinks&PvdA waardeert het door u en het ambtelijke apparaat gedane werk